2016-02-01 12:45:49

NATJEČAJ

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

za radnja mjesta

 

prof. matematike – neodređeno nepuno radno vrijeme - 12 sati tjedno  i određeno nepuno 4 sata tjedno


prof. tekstilno-tehnološke skupine predmeta neodređeno nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno


prof. ekonomske skupine predmeta- određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s rodiljskog dopusta


prof. ekonomske skupine predmeta- neodređeno nepuno radno vrijeme od 11 sati tjedno


prof. ekonomske skupine predmeta- neodređeno nepuno radno vrijeme od 11 sati tjedno i određeno nepuno 5 sati tjedno


prof. Prve pomoći- neodređeno nepuno radno vrijeme od 1 sat tjedno


                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi, te nastavnim planovima i programima.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-domovnicu

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu

-uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


Srednja škola Metković