2017-05-15 12:13:00

NATJEČAJ: ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,1

52/14,7/17) i članka 82. i 83. Statuta, Školski odbor Srednje škole Metković

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ

 

1-.Uvjeti koje ravnatelj/ica mora ispunjavati:

-završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika

ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za

ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

- uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi

- najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u

sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje,

od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim

ustanovama.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenom

presliku:

- životopis

- domovnicu

- valjanu javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme

- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda

poslodavca o vrsti i trajanju radnog odnosa u osnovnoj ili srednjoj školi i

elektronički zapis HZMO)

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba bila oslobođena ob

veze polaganja stručnog ispita

- potvrda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu

članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87

/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17.).

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja..

Prijave s potrebitom dokumentacijom dostaviti na adresu: Srednja škola

Metković, Kralja Zvonimira 12., 20350 Metković u zatvorenoj omotnici

s naznakom na prednjoj strani „Za natječaj za izbor ravnatelja/ice – ne

otvarati“.

Nepotpune i nepravodobne poslane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od

isteka roka za podnošenje prijave.

 

Predsjednik-ca Školskog odbora: Ana Vidović, prof.

 

 


Srednja škola Metković