2019-02-26 11:29:00

NATJEČAJ za radno mjesto: Engleski Jezik
Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje 
 
NATJEČAJ
za radno mjesto
 
 
1. NASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA 
- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno),
- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenice na rad
 
 
Uvjeti: 
- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu
- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).
 
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:
- dokaz o stručnoj spremi, 
- domovnicu, 
- rodni list, 
- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (ne starije od prvog dana ovog natječaja)
- životopis
-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – NASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu 
 
pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice škole.
 
Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu. 
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.
 
 
Natječaj je objavljen 26. veljače 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 7. ožujka 2019.
 
Klasa: 112-01/19-02/114
Urbroj: 2117/1-44-01/19-01
 
 
Ravnatelj
 
Marijo Obradović, prof.
 
 
 

Srednja škola Metković