preskoči na sadržaj
Natječaji

Obavijest o područjima procjene i testiranja kandidata po natječaju objavljenom 8. svibnja 2024. godine

Obavijesti o područjima procjene i testiranja kandidata po natječaju objavljenom 8. svibnja 2024. godine za nastavnika/icu prava možete preuzeti OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 16. 5. 2024. 09:14

Odluku o obustavi natječaja

Odluku o obustavi natječaja za voditelja/icu računovodstva od 24. travnja 2024. godine možete preuzeti OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 14. 5. 2024. 12:22

Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 24. travnja 2024. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 24. travnja 2024. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica njemačkog jezika, nepuno 8 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 13. 5. 2024. 13:07

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 10 raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

NASTAVNIK/ICA PRAVA (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- upražnjeni poslovi

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 10, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21) članku 48. stavku 1.3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom ( NN br.157/13, 152/14, 39/18, i 32/20) dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

https://bit.ly/3wOn4qB

 

Kandidat koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

 https://bit.ly/3Hp1nCd


Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 8. svibnja 2024. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 17. svibnja 2024. godine

 

Klasa: 112-01/24-01/3

Urbroj: 2117-44-01-24-3

                                                         

Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 8. 5. 2024. 08:09

Obavijesti o područjima procjene i testiranja kandidata po natječaju objavljenom 24. travnja 2024. godine

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 24. travnja 2024. godine dostavljamo obavijesti o područjima procjene i testiranja kako slijedi:

 

1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA - određeno vrijeme,

2. NASTAVNIK/ICA NJEMAČKOG JEZIKA - određeno vrijeme,


3. DOMAR/KA – KOTLOVNIČAR/KA - neodređeno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 2. 5. 2024. 13:39

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 10 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno)

- zamjena za rodiljni dopust

2. NASTAVNIK/ICA NJEMAČKOG JEZIKA (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (8 h tjedno),

- zamjena za vrijeme neplaćenog dopusta, a do povratka zaposlenika na rad

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- uvjeti sukladno Pravilniku o radu Srednje škole Metković

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 10, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21) članku 48. stavku 1.3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom ( NN br.157/13, 152/14, 39/18, i 32/20) dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

https://bit.ly/3wOn4qB

 

Kandidat koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

 https://bit.ly/3Hp1nCd


Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 24. travnja 2024. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 6. svibnja 2024. godine

 

Klasa: 112-01/24-01/1

Urbroj: 2117-44-01-24-3                                                       

Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 24. 4. 2024. 08:59

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 10 raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1. DOMAR/KA – KOTLOVNIČAR/KA (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno)

- upražnjeno radno mjesto

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- godina dana radnog iskustva na poslovima domara/ke – kotlovničara/ke

- završena srednja škola tehničke struke te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

- uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti pribavlja se prije sklapanja ugovora o radu u

skladu s posebnim propisima te dokazuje uvjerenjima ovlaštenih zdravstvenih ustanova.

- liječnički pregled se obavlja prije sklapanja ugovora o radu a troškove liječničkog pregleda snosi Škola.

- položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 10, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21) članku 48. stavku 1.3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom ( NN br.157/13, 152/14, 39/18, i 32/20) dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

https://bit.ly/3wOn4qB

 

Kandidat koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://bit.ly/3Hp1nCd


Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 24. travnja 2024. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 6. svibnja 2024. godine

 

Klasa: 112-01/24-01/2

Urbroj: 2117-44-01-24-2                                                       

Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 24. 4. 2024. 08:58

Odluka o obustavi natječaja

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica prava objavljeno dana 7. studenoga 2023. godine možete preuzeti OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 7. 12. 2023. 13:05

Odluke o obustavi natječaja

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica prve pomoći u cestovnom prometu objavljeno dana 7. studenoga 2023. godine možete preuzeti OVDJE.

 

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica matematike objavljeno dana 7. studenoga 2023. godine možete preuzeti OVDJE.

 

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto voditelja/ice računovodstva objavljeno dana 7. studenoga 2023. godine možete preuzeti OVDJE.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 7. 12. 2023. 09:06

Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 7. studenoga 2023. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 7. studenoga 2023. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica informatike, nepuno 5 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje

1. nastavnik/ica povijesti, nepuno 4 sata tjedno, određeno - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 1. 12. 2023. 12:54

ISPRAVAK Obavijesti

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 7. studenoga 2023. godine dostavljamo ispravak obavijesti o područjima procjene i testiranja kako slijedi:

7. NASTAVNIK/ICA NJEMAČKOG JEZIKA - određeno vrijeme,

U prethodno objavljenoj Obavijesti za nastavnika/icu njemačkog jezika pod  nastavna jedinica broj 2. upisano je Konzessivssätze umjesto Konditionalsätze što je ispravljeno novom Obavijesti u privitku.

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 20. 11. 2023. 13:59

Obavijesti o područjima procjene i testiranja kandidata po natječaju objavljenom 7. studenoga 2023. godine

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 7. studenoga 2023. godine dostavljamo obavijesti o područjima procjene i testiranja kako slijedi:

 

1. NASTAVNIK/ICA INFORMATIKE - određeno vrijeme,

2. NASTAVNIK/ICA PRVE POMOĆI U CESTOVNOM PROMETU - neodređeno vrijeme

3. NASTAVNIK/ICA FIZIKE - određeno vrijeme

4. NASTAVNIK/ICA PRAVA - neodređeno vrijeme,

5. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA - određeno vrijeme,

6. NASTAVNIK/ICA STROJARSTVA - određeno vrijeme

7. NASTAVNIK/ICA NJEMAČKOG JEZIKA - određeno vrijeme,

8. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE - određeno vrijeme,

9. NASTAVNIK/ICA POVIJESTI - određeno vrijeme

 

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 17. 11. 2023. 13:37

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 10 raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1. NASTAVNIK/ICA INFORMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (5 h tjedno),

- zamjena za nastavnika s pravom rada na pola radnog vremena

2. NASTAVNIK/ICA PRVE POMOĆI U CESTOVNOM PROMETU (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (2 h tjedno),

- novootvoreni poslovi

3. NASTAVNIK/ICA FIZIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (32 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta, a do povratka zaposlenice na rad

4. NASTAVNIK/ICA PRAVA (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- upražnjeni poslovi

5. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno)

- zamjena za rodiljni dopust

6. NASTAVNIK/ICA STROJARSTVA (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (11 h tjedno) u sjedištu škole,

- upražnjeni poslovi

7. NASTAVNIK/ICA NJEMAČKOG JEZIKA (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (8 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za vrijeme neplaćenog dopusta, a do povratka zaposlenika na rad

8. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za rodiljni dopust

9. NASTAVNIK/ICA POVIJESTI (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za rodiljni dopust

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- uvjeti sukladno Pravilniku o radu Srednje škole Metković

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 10, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21) članku 48. stavku 1.3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom ( NN br.157/13, 152/14, 39/18, i 32/20) dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

https://bit.ly/3wOn4qB

 

Kandidat koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

 https://bit.ly/3Hp1nCd


Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 7. studenoga 2023. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 17. studenoga 2023. godine

Klasa: 112-01/23-01/5

Urbroj: 2117-44-01-23-9

Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 7. 11. 2023. 13:33
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaDruštvene mreže
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događajiKorisni linkovi

Engleski jezik

mobilnost.hr

preskoči na navigaciju