preskoči na sadržaj

Srednja škola Metković

Login
Tražilica
Društvene mreže

« Siječanj 2023 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

mobilnost.hr

Portal za škole

Image result for portal za škole

Natječaji
Obavijesti o područjima procjene i testiranja kandidata po natječaju objavljenom 16. siječnja 2023. godine
Josip Ujdur / datum: 25. 1. 2023. 13:40

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 16. siječnja 2023. godine dostavljamo obavijesti o područjima procjene i testiranja kako slijedi:

 

1. nastavnik/ica matematike, određeno  - preuzmite ovdje

2. nastavnik/ica fizike, određeno - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Josip Ujdur / datum: 16. 1. 2023. 13:23

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (6 h tjedno),

- zamjena za rodiljni dopust

2. NASTAVNIK/ICA FIZIKE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (38 h tjedno),

- zamjena za rodiljni dopust

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21) članku 48. stavku 1.3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom ( NN br.157/13, 152/14, 39/18, i 32/20) dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

https://bit.ly/3wOn4qB

 

Kandidat koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

 https://bit.ly/3Hp1nCd


Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 16. siječnja 2023. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 25. siječnja 2023. godine

Klasa: 112-01/23-01/1

Urbroj: 2117-44-01-23-1

                                                          Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest o ishodu natječaja za nastavnika/icu poznavanja robe od 22. rujna 2022. godine
Josip Ujdur / datum: 10. 11. 2022. 13:47

Obavijest o ishodu natječaja za nastavnika/icu poznavanja robe možete preuzeti OVDJE.


[OPŠIRNIJE]Javni natječaj za prodaju teretnog vozila MAN TGL 12.180
Josip Ujdur / datum: 3. 11. 2022. 10:22

Javni natječaj za prodaju teretnog vozila MAN TGL 12.180  možete preuzeti OVDJE.


[OPŠIRNIJE]Odluka o obustavi natječaja
Josip Ujdur / datum: 10. 10. 2022. 14:01

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica prve pomoći u cestovnom prometu objavljeno dana 22. rujna 2022. godine možete preuzeti OVDJE.


[OPŠIRNIJE]Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 22. rujna 2022. godine
Josip Ujdur / datum: 10. 10. 2022. 13:27

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 22. rujna 2022. godine dostavljamo Poziv za održavanje oglednog sata kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica matematike, nepuno 22 sata tjedno, neodređeno - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]Poziv na usmeno testiranje po natječaju objavljenom 22. rujna 2022. godine
Josip Ujdur / datum: 10. 10. 2022. 13:15

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 22. rujna 2022. godine dostavljamo Poziv za usmeno testiranje kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica poznavanja robe i prehrane, nepuno 7 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]
[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Josip Ujdur / datum: 22. 9. 2022. 08:55

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 

  1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (2 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta, a do povratka zaposlenice na rad
2. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (20 h tjedno),

- zamjena za rodiljni dopust

3. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (22 h tjedno),

- upražnjeni poslovi

4. KNJIŽNIČAR/KA (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (20 h tjedno),

- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenice na rad

5. NASTAVNIK/ICA INFORMATIKE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (5 h tjedno),

- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenika na rad

6. NASTAVNIK/ICA UGOSTITELJSKOG POSLUŽIVANJA  (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (7 h tjedno),

- zamjena za zaposlenika koji ima dio rada na projektu

7. NASTAVNIK/ICA PRVE POMOĆI U CESTOVNOM PROMETU (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (2 h tjedno),

- novootvoreni poslovi

8. NASTAVNIK/ICA POZNAVANJA ROBE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (7 h tjedno),

- zamjena za rodiljni dopust

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21) članku 48. stavku 1.3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom ( NN br.157/13, 152/14, 39/18, i 32/20) dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

https://bit.ly/3wOn4qB

 

Kandidat koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

 https://bit.ly/3Hp1nCd


Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 22. rujna 2022. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 3. listopada 2022. godine

 

Klasa: 112-01/22-01/10

Urbroj: 2117-44-01-22-1

 

                                                          

Ravnatelj

 

Marijo Obradović, dipl. oec.

 


[OPŠIRNIJE]Poziv na usmeno testiranje po natječaju objavljenom 10. kolovoza 2022. godine
Josip Ujdur / datum: 26. 8. 2022. 11:28

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 10. kolovoza 2022. godine dostavljamo Poziv za usmeno testiranje kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica pedagogije, puno 40 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje

 

1. nastavnik/ica pedagogije, puno 40 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje *

 

*Naknadno je utvrđeno kako je još jedan kandidat pravodobno dostavio dokumentaciju.


[OPŠIRNIJE]Obavijesti o područjima procjene i testiranja kandidata po natječaju objavljenom 10. kolovozan 202. godine
Josip Ujdur / datum: 22. 8. 2022. 17:22

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 10. kolovoza 2022. godine dostavljamo obavijest o području procjene i testiranja kako slijedi:

1. stručni suradnik/ica - pedagog/inja, određeno  - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Josip Ujdur / datum: 10. 8. 2022. 08:56

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 

  1. STRUČNI SURADNIK/ICA - PEDAGOG/INJA (1 izvršitelj/ica)

- određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – PEDAGOG/INJA.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21) članku 48. stavku 1.3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom ( NN br.157/13, 152/14, 39/18, i 32/20) dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

https://bit.ly/3wOn4qB

 

Kandidat koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

 https://bit.ly/3Hp1nCd


Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 10. kolovoza 2022. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 22. kolovoza 2022. godine

 

Klasa: 112-01/22-02/02

Urbroj: 2117-44-01-22-1

 

                                                          

Ravnatelj

 

Marijo Obradović, dipl. oec.

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja Srednje škole Metković
Josip Ujdur / datum: 7. 6. 2022. 10:26

Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole Metković, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/2022  i na mrežnim stranicama Srednje škole Metković dana 15. travnja 2022. godine  možete preuzeti OVDJE.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole Metković
Josip Ujdur / datum: 15. 4. 2022. 16:59

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole Metković objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 46/2022  i na mrežnim stranicama Srednje škole Metković dana 15. travnja 2022. godine i otvoren je do 28. travnja 2022. godine, a možete ga preuzeti OVDJE.


[OPŠIRNIJE]Odluka o obustavi natječaja
Darko Primorac / datum: 14. 1. 2022. 12:49

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica psihologije objavljeno dana 17. studenoga 2021. godine možete preuzeti OVDJE.


[OPŠIRNIJE]Odgoda Poziv na ogledni sat i usmeno testiranje po natječaju objavljenom 17. studenoga 2021. godine
Darko Primorac / datum: 14. 12. 2021. 11:43

Sukladno privremenoj nedostupnosti članova Povjerenstva za vrednovanja  kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ice hrvatskog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme (26 h tjedno), poništava se Poziv na ogledni sat i usmeno testiranje po natječaju objavljenom 17. studenoga 2021. godine, objavljen 6. prosinca 2021. godine.

Novi Poziv možete preuzeti ovdje:

 

1. nastavnik/ica hrvatskog jezika , nepuno 26 sati tjedno, neodređeno - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 17. studenoga 2021. godine
Darko Primorac / datum: 8. 12. 2021. 13:14

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 17. studenoga 2021. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat i usmeno testiranje kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica matematike, puno 40 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje

1. nastavnik/ica matematike, puno 40 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje

1. nastavnik/ica matematike, puno 40 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje

1. nastavnik/ica poznavanja robe i prehrane, nepuno 18 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 17. studenoga 2021. godine
Darko Primorac / datum: 7. 12. 2021. 22:42

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 17. studenoga 2021. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica ugostiteljskog posluživanja, nepuno 10 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]Poziv na ogledni sat i usmeno testiranje po natječaju objavljenom 17. studenoga 2021. godine
Darko Primorac / datum: 6. 12. 2021. 14:36

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 17. studenoga 2021. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica hrvatskog jezika , nepuno 26 sati tjedno, neodređeno - preuzmite ovdje

2. nastavnik/ica psihologije, nepuno 11 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]
[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Darko Primorac / datum: 17. 11. 2021. 08:20

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

  1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

  1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

4. NASTAVNIK/ICA POZNAVANJE ROBE I PREHRANE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (18 h tjedno),

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad
5. NASTAVNIK/ICA PRVE POMOĆI U CESTOVNOM PROMETU (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (2 h tjedno),

6. NASTAVNIK/ICA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (26 h tjedno),

7. NASTAVNIK/ICA UGOSTITELJSKOG POSLUŽIVANJA (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (10 h tjedno),

- zamjena za zaposlenika koji ima dio rada na projektu

8. NASTAVNIK/ICA PSIHOLOGIJE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (11 h tjedno)

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanjem radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (ne starije od prvog dana ovog natječaja) (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21) članku 48. stavku 1.3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom ( NN br.157/13, 152/14, 39/18, i 32/20) dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://bit.ly/3wOn4qB

Kandidat koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://bit.ly/3Hp1nCd

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen 17. studenoga 2021. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 26. studenoga 2021. godine.
 

Klasa: 112-01/21-02/15

Urbroj: 2117/1-44-01-21-01                                                                                    

 

Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.


[OPŠIRNIJE]Odluka o obustavi natječaja
Darko Primorac / datum: 17. 5. 2021. 14:04

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica fizike objavljeno dana 19. travnja 2021. godine možete preuzeti OVDJE.


[OPŠIRNIJE]Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 19. travnja 2021. godine
Darko Primorac / datum: 7. 5. 2021. 12:31

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 19. travnja 2021. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica elektrotehnike , nepuno 5 sati tjedno, neodređeno - preuzmite ovdje

 


[OPŠIRNIJE]Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 19. travnja 2021. godine (IZMJENA)
Darko Primorac / datum: 7. 5. 2021. 10:34

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 19. travnja 2021. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju (IZMJENA):

 

1. nastavnik/ica matematike , nepuno 6 sati tjedno, neodređeno - preuzmite ovdje

 


[OPŠIRNIJE]Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 19. travnja 2021. godine
Darko Primorac / datum: 5. 5. 2021. 12:06

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 19. travnja 2021. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica matematike , nepuno 6 sati tjedno, neodređeno - preuzmite ovdje

 


[OPŠIRNIJE]Obavijesti o područjima procjene i testiranja kandidata po natječajima objavljenima 19. travnja 2021. godine
Darko Primorac / datum: 27. 4. 2021. 12:07

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 19. travnja 2021. godine dostavljamo obavijesti o područjima procjene i testiranja kako slijedi:

 

1. nastavnik/ica matematike, neodređeno  - preuzmite ovdje

2. nastavnik/ica matematike, određeno - preuzmite ovdje

3.  nastavnik/ica elektrotehnike - preuzmite ovdje

4.  nastavnik/ica fizike - preuzmite ovdje

5. nastavnik/ica prve pomoći u cestovnom prometu - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Darko Primorac / datum: 19. 4. 2021. 07:32

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

            1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (6 h tjedno) u sjedištu škole,

            2. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

3. NASTAVNIK/ICA ELEKTROTEHNIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (5 h tjedno),

4. NASTAVNIK/ICA FIZIKE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad
5. NASTAVNIK/ICA PRVE POMOĆI U CESTOVNOM PROMETU (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (2 h tjedno),

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 19. travnja 2021. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 27. travnja 2021. godine.
 

Klasa: 112-01/21-02/08

Urbroj: 2117/1-44-01-21-01                                                                                   

Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.


[OPŠIRNIJE]Odluka o obustavi natječaja
Darko Primorac / datum: 17. 2. 2021. 07:30

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica matematike objavljeno dana 29. siječnja 2021. godine možete preuzeti OVDJE.


[OPŠIRNIJE]Odluke o obustavi natječaja
Darko Primorac / datum: 12. 2. 2021. 12:59

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica fizike objavljeno dana 29. siječnja 2021. godine možete preuzeti OVDJE.

 

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica elektrotehnike objavljeno dana 29. siječnja 2021. godine možete preuzeti OVDJE.


[OPŠIRNIJE]Obavijesti o područjima procjene i testiranja kandidata po natječajima objavljenima 29. siječnja 2021. godine
Darko Primorac / datum: 8. 2. 2021. 12:16

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 29. siječnja 2021. godine dostavljamo obavijesti o područjima procjene i testiranja kako slijedi:

 

1. nastavnik/ica matematike - preuzmite ovdje

2.  nastavnik/ica elektrotehnike - preuzmite ovdje

3.  nastavnik/ica fizike - preuzmite ovdje

4. nastavnik/ica psihologije - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Darko Primorac / datum: 29. 1. 2021. 08:45

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

           1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (6 h tjedno) u sjedištu škole

2. NASTAVNIK/ICA ELEKTROTEHNIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (5 h tjedno),

3. NASTAVNIK/ICA FIZIKE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad
4. NASTAVNIK/ICA PSIHOLOGIJE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (11 h tjedno),

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 29. siječnja 2021. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 8. veljače 2021. godine.
 

Klasa: 112-01/21-02/02

Urbroj: 2117/1-44-01-21-01                                                                                    

Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.


[OPŠIRNIJE]Odluka o obustavi natječaja
Darko Primorac / datum: 25. 11. 2020. 09:23

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto STRUČNI SURADNIK/ICA - PSIHOLOG/INJA objavljeno 23. listopada 2020. godine možete preuzeti OVDJE.


[OPŠIRNIJE]Poziv na usmeno testiranje po natječaju objavljenom 23. listopada 2020. godine
Darko Primorac / datum: 16. 11. 2020. 14:06

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 23. listopada 2020. godine dostavljamo Poziv za usmeno testiranje kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. stručni suradnik/ica - psiholog/inja - preuzmite ovdje

 

 


[OPŠIRNIJE]Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 30. listopada 2020. godine
Darko Primorac / datum: 16. 11. 2020. 13:49

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 30. listopada 2020. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica ekonomije - preuzmite ovdje

 


[OPŠIRNIJE]Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 29. listopada 2020. godine
Darko Primorac / datum: 13. 11. 2020. 08:12

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 29. listopada 2020. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1.  nastavnik/ica engleskog jezika - preuzmite ovdje

 


[OPŠIRNIJE]Odluka o obustavi natječaja
Darko Primorac / datum: 13. 11. 2020. 08:07

Odluku o obustavi natječaja za nastavnika/icu fizike objavljeno 29. listopada 2020. godine možete preuzeti OVDJE.

Natječaj će biti raspisan ponovno.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o područjima procjene i testiranja kandidata po natječaju objavljenom 30. listopada 2020. godine
Darko Primorac / datum: 9. 11. 2020. 11:53

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljeno 30. listopada 2020. godine dostavljamo obavijest o područjima procjene i testiranja:

 

1. NASTAVNIK/ICA EKONOMIJE (1 izvršitelj/ica)

 

 


[OPŠIRNIJE]Obavijesti o područjima procjene i testiranja kandidata po natječajima objavljenima 29. listopada 2020. godine
Darko Primorac / datum: 6. 11. 2020. 08:10

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 29. listopada 2020. godine dostavljamo obavijesti o područjima procjene i testiranja kako slijedi:

 

1. nastavnik/ica engleskog jezika - preuzmite ovdje

2.  nastavnik/ica psihologije - preuzmite ovdje

3.  nastavnik/ica fizike - preuzmite ovdje

4. nastavnik/ica prva pomoć u cestovnom prometu - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]Obavijest o područjima procjene i testiranja kandidata po natječaju objavljenom 23. listopada 2020. godine
Darko Primorac / datum: 3. 11. 2020. 09:40

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljeno 23. listopada 2020. godine dostavljamo obavijest o područjima procjene i testiranja:

 

1. STRUČNI SURADNIK/ICA - PSIHOLOG/INJA (1 izvršitelj/ica)

- određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Darko Primorac / datum: 30. 10. 2020. 09:27

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto


NASTAVNIK/ICA EKONOMIJE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (28 h tjedno),

- zamjena za bolovanje, a do povratka zaposlenice na rad

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 30. listopada 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 9. studenoga 2020. godine.
 

Klasa: 112-01/20-02/535

Urbroj: 2117/1-44-01-20-01                                                                                                                                                                                         Ravnatelj

                                                                             Marijo Obradović, dipl. oec.


[OPŠIRNIJE]Odluka o obustavi
Darko Primorac / datum: 30. 10. 2020. 09:25

Odluku o obustavi natječaja za nastavnika/icu ekonomije objavljenu 29. listopada 2020. godine možete preuzeti OVDJE.

Natječaj će biti raspisan ponovno s točnim podacima.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Darko Primorac / datum: 29. 10. 2020. 07:47

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 

1. NASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (11 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta, a do povratka zaposlenice na rad

2. NASTAVNIK/ICA PSIHOLOGIJE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (11 h tjedno),

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

3. NASTAVNIK/ICA FIZIKE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

4. NASTAVNIK/ICA EKONOMIJE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (34 h tjedno),

- zamjena za bolovanje, a do povratka zaposlenice na rad

5. PRVA POMOĆ (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- ne određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (2 h tjedno)

- novootvoreni poslovi

 

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 29. listopada 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 6. studenoga 2020. godine.
 

Klasa: 112-01/20-02/517

Urbroj: 2117/1-44-01-20-01                                                                                                                                                                                                   Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Darko Primorac / datum: 23. 10. 2020. 09:58

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 

  1. STRUČNI SURADNIK/ICA - PSIHOLOG/INJA (1 izvršitelj/ica)

- određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – PSIHOLOG/INJA.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 23. listopada 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 3. studenoga 2020. godine

 

Klasa: 112-01/20-02/490

Urbroj: 2117/1-44-01-20-01

 

                                                          

Ravnatelj

 

Marijo Obradović, dipl. oec.

 


[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje po natječaju objavljenom 27. prosinca 2019. godine
Darko Primorac / datum: 15. 1. 2020. 14:41

Sukladno natječaju za radno mjesto nastavnika/ice biologije objavljenom 27. prosinca 2019. godine dostavljamo Pozive za testiranje kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju.

  - nastavnik/ica biologije - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]Obavijesti o području procjene i testiranja kandidata po natječaju objavljenom 27. prosinca 2019. godine
Darko Primorac / datum: 7. 1. 2020. 14:28

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenog 27. prosinca 2019. godine, 

- NASTAVNIK/ICA BIOLOGIJE

 (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (7 h tjedno),

- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenice na rad,

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata je donijelo odluku o provođenju skraćenog postupka - razgovor (intervju) u skladu s člankom 25. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Metković.
Kandidati će naknadno biti obavješteni o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua).


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Darko Primorac / datum: 27. 12. 2019. 11:23

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

                                                    NATJEČAJ

                                               za radno mjesto

 

- NASTAVNIK/ICA BIOLOGIJE

 (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (7 h tjedno),

- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenice na rad
 

 

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- rodni list,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – BIOLOGIJA - određeno“ .

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 27. prosinca 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 7. siječnja 2019. godine.
 

Klasa: 112-01/19-02/966

Urbroj: 2117/1-44-01/19-01                                                                                   

Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o rezultatima natječaja od 31. listopada 2019. godine
Darko Primorac / datum: 23. 12. 2019. 13:14

Sukladno natječajima objavljenima 31. listopada 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje rezultate natječaja:

 

nastavnik/ica biologije/čovjek, zdravlje i okoliš - preuzmite ovdje

tajnik/ica - preuzmite ovdje

knjižničar/ka - preuzmite ovdje

 

 


[OPŠIRNIJE]Rezultat pismenog testiranja, te poziv za razgovor s Povjerenstvom (intervju) za radno mjesto tajnik/ica objavljen 31. listopada 2019. godine
Darko Primorac / datum: 28. 11. 2019. 08:32

Sukladno natječaju za radno mjesto tajnik/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme objavljen 31. listopada 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje rezultate pismenog testiranja i Poziv na razgovor (intervju) kandidatima koji su zadovoljili na testu, te pristupaju razgovoru:

tajnik/ica - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]Pozivi na ogledni sat po natječajima objavljenim 31. listopada 2019. godine
Darko Primorac / datum: 26. 11. 2019. 08:40

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 31. listopada 2019. godine dostavljamo Pozive za ogledni kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju kako slijedi:

 

1.  nastavnik/ica engleskog jezika - preuzmite ovdje

2.  nastavnik/ica biologije/čovjek, zdravlje, okoliš - preuzmite ovdje


[OPŠIRNIJE]Pozivi na testiranje po natječajima objavljenim 31. listopada 2019. godine
Darko Primorac / datum: 15. 11. 2019. 14:54

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 31. listopada 2019. godine dostavljamo Pozive za testiranje kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju kako slijedi:

 

1.  nastavnik/ica engleskog jezika - preuzmite ovdje

2.  nastavnik/ica biologije/čovjek, zdravlje, okoliš - preuzmite ovdje

3. tajnik/ica - preuzmite ovdje

4. knjižničar/ka - preuzmite ovdje

 


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju