preskoči na sadržaj
Natječaji

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole Metković Vijest ima dokument u privitku

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole Metković objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 46/2022  i na mrežnim stranicama Srednje škole Metković dana 15. travnja 2022. godine i otvoren je do 28. travnja 2022. godine, a možete ga preuzeti OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Ujdur  datum: 15. 4. 2022. 16:59

Odluka o obustavi natječaja

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica psihologije objavljeno dana 17. studenoga 2021. godine možete preuzeti OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 14. 1. 2022. 12:49

Odgoda Poziv na ogledni sat i usmeno testiranje po natječaju objavljenom 17. studenoga 2021. godine

Sukladno privremenoj nedostupnosti članova Povjerenstva za vrednovanja  kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ice hrvatskog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme (26 h tjedno), poništava se Poziv na ogledni sat i usmeno testiranje po natječaju objavljenom 17. studenoga 2021. godine, objavljen 6. prosinca 2021. godine.

Novi Poziv možete preuzeti ovdje:

 

1. nastavnik/ica hrvatskog jezika , nepuno 26 sati tjedno, neodređeno - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 14. 12. 2021. 11:43

Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 17. studenoga 2021. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 17. studenoga 2021. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat i usmeno testiranje kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica matematike, puno 40 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje

1. nastavnik/ica matematike, puno 40 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje

1. nastavnik/ica matematike, puno 40 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje

1. nastavnik/ica poznavanja robe i prehrane, nepuno 18 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 8. 12. 2021. 13:14

Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 17. studenoga 2021. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 17. studenoga 2021. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica ugostiteljskog posluživanja, nepuno 10 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 7. 12. 2021. 22:42

Poziv na ogledni sat i usmeno testiranje po natječaju objavljenom 17. studenoga 2021. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 17. studenoga 2021. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica hrvatskog jezika , nepuno 26 sati tjedno, neodređeno - preuzmite ovdje

2. nastavnik/ica psihologije, nepuno 11 sati tjedno, određeno - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 6. 12. 2021. 14:36

Obavijesti o područjima procjene i testiranja kandidata po natječajima objavljenima 17. studenoga 2021. godine

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 17. studenoga 2021. godine dostavljamo obavijesti o područjima procjene i testiranja kako slijedi:

 

1. nastavnik/ica matematike, određeno  - preuzmite ovdje

2. nastavnik/ica matematike, određeno - preuzmite ovdje

3. nastavnik/ica matematike, određeno  - preuzmite ovdje

4.  nastavnik/ica poznavanja robe i prehrane - preuzmite ovdje

5. nastavnik/ica prve pomoći u cestovnom prometu, neodređeno - preuzmite ovdje

6. nastavnik/ica hrvatskog jezika i književnosti, neodređeno  - preuzmite ovdje

7. nastavnik/ica ugostiteljskog posluživanja, određeno  - preuzmite ovdje

8. nastavnik/ica psihologije, određeno  - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 26. 11. 2021. 20:33

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

  1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

  1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

4. NASTAVNIK/ICA POZNAVANJE ROBE I PREHRANE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (18 h tjedno),

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad
5. NASTAVNIK/ICA PRVE POMOĆI U CESTOVNOM PROMETU (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (2 h tjedno),

6. NASTAVNIK/ICA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (26 h tjedno),

7. NASTAVNIK/ICA UGOSTITELJSKOG POSLUŽIVANJA (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (10 h tjedno),

- zamjena za zaposlenika koji ima dio rada na projektu

8. NASTAVNIK/ICA PSIHOLOGIJE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (11 h tjedno)

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanjem radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (ne starije od prvog dana ovog natječaja) (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21) članku 48. stavku 1.3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom ( NN br.157/13, 152/14, 39/18, i 32/20) dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://bit.ly/3wOn4qB

Kandidat koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://bit.ly/3Hp1nCd

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen 17. studenoga 2021. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 26. studenoga 2021. godine.
 

Klasa: 112-01/21-02/15

Urbroj: 2117/1-44-01-21-01                                                                                    

 

Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 17. 11. 2021. 08:20

Odluka o obustavi natječaja

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica fizike objavljeno dana 19. travnja 2021. godine možete preuzeti OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 17. 5. 2021. 14:04

Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 19. travnja 2021. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 19. travnja 2021. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica elektrotehnike , nepuno 5 sati tjedno, neodređeno - preuzmite ovdje

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 7. 5. 2021. 12:31

Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 19. travnja 2021. godine (IZMJENA)

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 19. travnja 2021. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju (IZMJENA):

 

1. nastavnik/ica matematike , nepuno 6 sati tjedno, neodređeno - preuzmite ovdje

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 7. 5. 2021. 10:34

Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 19. travnja 2021. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 19. travnja 2021. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica matematike , nepuno 6 sati tjedno, neodređeno - preuzmite ovdje

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 5. 5. 2021. 12:06

Obavijesti o područjima procjene i testiranja kandidata po natječajima objavljenima 19. travnja 2021. godine

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 19. travnja 2021. godine dostavljamo obavijesti o područjima procjene i testiranja kako slijedi:

 

1. nastavnik/ica matematike, neodređeno  - preuzmite ovdje

2. nastavnik/ica matematike, određeno - preuzmite ovdje

3.  nastavnik/ica elektrotehnike - preuzmite ovdje

4.  nastavnik/ica fizike - preuzmite ovdje

5. nastavnik/ica prve pomoći u cestovnom prometu - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 27. 4. 2021. 12:07

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

            1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (6 h tjedno) u sjedištu škole,

            2. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

3. NASTAVNIK/ICA ELEKTROTEHNIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (5 h tjedno),

4. NASTAVNIK/ICA FIZIKE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad
5. NASTAVNIK/ICA PRVE POMOĆI U CESTOVNOM PROMETU (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (2 h tjedno),

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 19. travnja 2021. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 27. travnja 2021. godine.
 

Klasa: 112-01/21-02/08

Urbroj: 2117/1-44-01-21-01                                                                                   

Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 19. 4. 2021. 07:32

Odluka o obustavi natječaja

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica matematike objavljeno dana 29. siječnja 2021. godine možete preuzeti OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 17. 2. 2021. 07:30

Odluke o obustavi natječaja

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica fizike objavljeno dana 29. siječnja 2021. godine možete preuzeti OVDJE.

 

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica elektrotehnike objavljeno dana 29. siječnja 2021. godine možete preuzeti OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 12. 2. 2021. 12:59

Obavijesti o područjima procjene i testiranja kandidata po natječajima objavljenima 29. siječnja 2021. godine

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 29. siječnja 2021. godine dostavljamo obavijesti o područjima procjene i testiranja kako slijedi:

 

1. nastavnik/ica matematike - preuzmite ovdje

2.  nastavnik/ica elektrotehnike - preuzmite ovdje

3.  nastavnik/ica fizike - preuzmite ovdje

4. nastavnik/ica psihologije - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 8. 2. 2021. 12:16

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

           1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (6 h tjedno) u sjedištu škole

2. NASTAVNIK/ICA ELEKTROTEHNIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (5 h tjedno),

3. NASTAVNIK/ICA FIZIKE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad
4. NASTAVNIK/ICA PSIHOLOGIJE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (11 h tjedno),

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 29. siječnja 2021. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 8. veljače 2021. godine.
 

Klasa: 112-01/21-02/02

Urbroj: 2117/1-44-01-21-01                                                                                    

Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 29. 1. 2021. 08:45

Odluka o obustavi natječaja

Odluku o obustavi natječaja za radno mjesto STRUČNI SURADNIK/ICA - PSIHOLOG/INJA objavljeno 23. listopada 2020. godine možete preuzeti OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 25. 11. 2020. 09:23

Poziv na usmeno testiranje po natječaju objavljenom 23. listopada 2020. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 23. listopada 2020. godine dostavljamo Poziv za usmeno testiranje kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. stručni suradnik/ica - psiholog/inja - preuzmite ovdje

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 16. 11. 2020. 14:06

Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 30. listopada 2020. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 30. listopada 2020. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1. nastavnik/ica ekonomije - preuzmite ovdje

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 16. 11. 2020. 13:49

Poziv na ogledni sat po natječaju objavljenom 29. listopada 2020. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenom 29. listopada 2020. godine dostavljamo Poziv za ogledni sat kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju:

 

1.  nastavnik/ica engleskog jezika - preuzmite ovdje

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 13. 11. 2020. 08:12

Odluka o obustavi natječaja

Odluku o obustavi natječaja za nastavnika/icu fizike objavljeno 29. listopada 2020. godine možete preuzeti OVDJE.

Natječaj će biti raspisan ponovno.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 13. 11. 2020. 08:07

Obavijest o područjima procjene i testiranja kandidata po natječaju objavljenom 30. listopada 2020. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljeno 30. listopada 2020. godine dostavljamo obavijest o područjima procjene i testiranja:

 

1. NASTAVNIK/ICA EKONOMIJE (1 izvršitelj/ica)

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 9. 11. 2020. 11:53

Obavijesti o područjima procjene i testiranja kandidata po natječajima objavljenima 29. listopada 2020. godine

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 29. listopada 2020. godine dostavljamo obavijesti o područjima procjene i testiranja kako slijedi:

 

1. nastavnik/ica engleskog jezika - preuzmite ovdje

2.  nastavnik/ica psihologije - preuzmite ovdje

3.  nastavnik/ica fizike - preuzmite ovdje

4. nastavnik/ica prva pomoć u cestovnom prometu - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 6. 11. 2020. 08:10

Obavijest o područjima procjene i testiranja kandidata po natječaju objavljenom 23. listopada 2020. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljeno 23. listopada 2020. godine dostavljamo obavijest o područjima procjene i testiranja:

 

1. STRUČNI SURADNIK/ICA - PSIHOLOG/INJA (1 izvršitelj/ica)

- određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 3. 11. 2020. 09:40

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto


NASTAVNIK/ICA EKONOMIJE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (28 h tjedno),

- zamjena za bolovanje, a do povratka zaposlenice na rad

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 30. listopada 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 9. studenoga 2020. godine.
 

Klasa: 112-01/20-02/535

Urbroj: 2117/1-44-01-20-01                                                                                                                                                                                         Ravnatelj

                                                                             Marijo Obradović, dipl. oec.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 30. 10. 2020. 09:27

Odluka o obustavi

Odluku o obustavi natječaja za nastavnika/icu ekonomije objavljenu 29. listopada 2020. godine možete preuzeti OVDJE.

Natječaj će biti raspisan ponovno s točnim podacima.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 30. 10. 2020. 09:25

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 

1. NASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (11 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta, a do povratka zaposlenice na rad

2. NASTAVNIK/ICA PSIHOLOGIJE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (11 h tjedno),

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

3. NASTAVNIK/ICA FIZIKE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad

4. NASTAVNIK/ICA EKONOMIJE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (34 h tjedno),

- zamjena za bolovanje, a do povratka zaposlenice na rad

5. PRVA POMOĆ (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- ne određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (2 h tjedno)

- novootvoreni poslovi

 

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 29. listopada 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 6. studenoga 2020. godine.
 

Klasa: 112-01/20-02/517

Urbroj: 2117/1-44-01-20-01                                                                                                                                                                                                   Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 29. 10. 2020. 07:47

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 

  1. STRUČNI SURADNIK/ICA - PSIHOLOG/INJA (1 izvršitelj/ica)

- određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – PSIHOLOG/INJA.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 23. listopada 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 3. studenoga 2020. godine

 

Klasa: 112-01/20-02/490

Urbroj: 2117/1-44-01-20-01

 

                                                          

Ravnatelj

 

Marijo Obradović, dipl. oec.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 23. 10. 2020. 09:58

Poziv na testiranje po natječaju objavljenom 27. prosinca 2019. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto nastavnika/ice biologije objavljenom 27. prosinca 2019. godine dostavljamo Pozive za testiranje kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju.

  - nastavnik/ica biologije - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 15. 1. 2020. 14:41

Obavijesti o području procjene i testiranja kandidata po natječaju objavljenom 27. prosinca 2019. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto objavljenog 27. prosinca 2019. godine, 

- NASTAVNIK/ICA BIOLOGIJE

 (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (7 h tjedno),

- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenice na rad,

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata je donijelo odluku o provođenju skraćenog postupka - razgovor (intervju) u skladu s člankom 25. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Metković.
Kandidati će naknadno biti obavješteni o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua).

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 7. 1. 2020. 14:28

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

                                                    NATJEČAJ

                                               za radno mjesto

 

- NASTAVNIK/ICA BIOLOGIJE

 (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (7 h tjedno),

- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenice na rad
 

 

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- rodni list,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – BIOLOGIJA - određeno“ .

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 27. prosinca 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 7. siječnja 2019. godine.
 

Klasa: 112-01/19-02/966

Urbroj: 2117/1-44-01/19-01                                                                                   

Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 27. 12. 2019. 11:23

Obavijest o rezultatima natječaja od 31. listopada 2019. godine

Sukladno natječajima objavljenima 31. listopada 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje rezultate natječaja:

 

nastavnik/ica biologije/čovjek, zdravlje i okoliš - preuzmite ovdje

tajnik/ica - preuzmite ovdje

knjižničar/ka - preuzmite ovdje

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 23. 12. 2019. 13:14

Rezultat pismenog testiranja, te poziv za razgovor s Povjerenstvom (intervju) za radno mjesto tajnik/ica objavljen 31. listopada 2019. godine

Sukladno natječaju za radno mjesto tajnik/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme objavljen 31. listopada 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje rezultate pismenog testiranja i Poziv na razgovor (intervju) kandidatima koji su zadovoljili na testu, te pristupaju razgovoru:

tajnik/ica - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 28. 11. 2019. 08:32

Pozivi na ogledni sat po natječajima objavljenim 31. listopada 2019. godine

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 31. listopada 2019. godine dostavljamo Pozive za ogledni kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju kako slijedi:

 

1.  nastavnik/ica engleskog jezika - preuzmite ovdje

2.  nastavnik/ica biologije/čovjek, zdravlje, okoliš - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 26. 11. 2019. 08:40

Pozivi na testiranje po natječajima objavljenim 31. listopada 2019. godine

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 31. listopada 2019. godine dostavljamo Pozive za testiranje kandidatima koji su ispunili sve uvjete iz natječaja i dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju kako slijedi:

 

1.  nastavnik/ica engleskog jezika - preuzmite ovdje

2.  nastavnik/ica biologije/čovjek, zdravlje, okoliš - preuzmite ovdje

3. tajnik/ica - preuzmite ovdje

4. knjižničar/ka - preuzmite ovdje

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 15. 11. 2019. 14:54

Obavijesti o područjima procjene i testiranja kandidata po natječajima objavljenima 31. listopada 2019. godine

Sukladno natječajima za radna mjesta objavljenim 31. listopada 2019. godine dostavljamo obavijesti o područjima procjene i testiranja kako slijedi:

 

1. nastavnik/ica matematike - preuzmite ovdje

2.  nastavnik/ica engleskog jezika - preuzmite ovdje

3.  nastavnik/ica biologije/čovjek, zdravlje, okoliš - preuzmite ovdje

4. tajnik/ica - preuzmite ovdje

5. knjižničar/ka - preuzmite ovdje

6. nastavnik/ica prva pomoć u cestovnom prometu - preuzmite ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 7. 11. 2019. 16:37

Natječaji 31. listopada 2019. godine

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 

  1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno) u sjedištu škole,

- zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta, a do povratka zaposlenice na rad
2. NASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (19 h tjedno),

- zamjena za rodiljni dopust

3. NASTAVNIK/ICA BIOLOGIJE/ ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ

 (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- neodređeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (7 h tjedno),

- novootvoreni poslovi
4. TAJNIK/ICA (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- ne određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- upražnjeni poslovi
5. KNJIŽNIČAR/KA (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (20 h tjedno),

- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenice na rad

6. PRVA POMOĆ (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole

- ne određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (2 h tjedno)

- novootvoreni poslovi

 

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- rodni list,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

 

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 31. listopada 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 7. studenoga 2019. godine.
 

Klasa: 112-01/19-02/753

Urbroj: 2117/1-44-01/19-01                                                                                    Ravnatelj

Marijo Obradović, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 31. 10. 2019. 08:52

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

  1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (2 izvršitelja/ice)

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- zamjena za vrijeme rodiljnog dopust, a do povratka zaposlenice na rad
2. NASTAVNIK/ICA ELEKTROTEHNIKE

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (11 h tjedno),

- novootvoreno radno mjesto

3. NASTAVNIK/ICA RAČUNALNOG MODELIRANJA I GRADIRANJA

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (5,5 h tjedno),

- prethodno popunjeno nestručnom zamjenom

4. NASTAVNIK/ICA PRVA POMOĆ U CESTOVNOM PROMETU

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (2,6 h tjedno),

- prethodno popunjeno nestručnom zamjenom

5. NASTAVNIK/ICA BIOLOGIJE (rodiljni)

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (14 h tjedno),

- zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta, a do povratka zaposlenice na rad
6. NASTAVNIK/ICA BIOLOGIJE (bolovanje)

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (14 h tjedno),

- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenice na rad
7. NASTAVNIK/ICA KEMIJE, GORIVA I MAZIVA

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (17 h tjedno),

- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenice na rad

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- rodni list,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (ne starije od prvog dana ovog natječaja)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

 

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE​

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice škole.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 12. ožujka 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 22. ožujka 2019.

 

Klasa: 112-01/19-02/175

Urbroj: 2117/1-44-01/19-0

Ravnatelj

 

Marijo Obradović, prof.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 12. 3. 2019. 14:01
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaDruštvene mrežeKalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Engleski Jezik

mobilnost.hr


Korisni linkovi
preskoči na navigaciju